Kärnvärden

Öppenhet

Vårt arbete präglas av öppenhet och transparens. Vi värnar om öppen källkod. Vi baserar våra lösningar och leveranser i största möjligaste mån på öppen källkod. Vi vill medverka till ökad förståelse kring hur IT-system byggda med öppen källkod kan leda till betydande kostnadsbesparingar, synergier och inte minst uppfylla samhällets krav på öppenhet.

Vi vill bidra till att förändra hur våra kunder ser på mjukvaruutveckling genom att visa hur öppenhet leder till ömsesidig nytta, bättre funktionalitet, leverantörsoberoende och till att kunden får ökad kontroll över sin verksamhet. Vi skapar trygghet och frihet för kunden genom att vara öppna i allt från våra prismodeller och leveransplaner till våra utvecklings- och förvaltningsprocesser.

Ömsesidighet

I alla våra relationer verkar vi för att skapa en plattform för ömsesidig nytta, trygghet och respekt. Vi tar odelat ansvar för våra åtaganden och förväntar oss detsamma av dem med vilka vi har affärsrelationer. Vi strävar efter att arbeta med likasinnade partners och underleverantörer.

Vi ser det som en betydande del i vårt arbete att identifiera, utveckla och kommunicera möjligheter till samverkan i alla de ekosystem vi verkar i. I synnerhet mellan våra kunder men även mellan teknik och samhälle.

Vi avsätter en del av vår vinst till att, inom vårt kompetensområde, medverka i angelägna projekt som konkret kommer vår omvärld till nytta.

Engagemang

Vi på Altrusoft är väl medvetna om att vi är en aktiv del av de processer som formar omvärldens pågående utveckling. Våra vägval bidrartill att staka ut förändringens riktning inte enbart för oss själva, utan även för vår omvärld, oavsett hur små våra handlingar kan synas vara. Som organisation bär vi ansvar för att värdera våra egna mål och handlingar utifrån en större helhet.

  • Därför verkar vi för ökad opinion kring hur rätt typ av IT-stöd, byggt i små steg med öppen källkod, både förbättrar samhällsfunktioner och frigör resurser för genomförandet av dessa.

  • Därför tar vi helt avstånd från tillämpningsområden som inte harmonierar med vår grundvision, såsom militära tillämpningar, spel om pengar och stöd för oetisk marknadsföring.

  • Därför söker vi oss främst till uppdrag som påvisar potential att uppfylla våra anspråk på öppenhet, ömsesidighet och nytta såväl i genomförande som i bestående resultat.

Nytta i varje steg

Att kraven på kundens verksamhet ändras över tid är regel. Att de verksamhetsstödjande systemen flexibelt kan följa förändringarna tillhör tyvärr undantagen. Vi anser att ett IT-system ska kunna utvecklas under hela dess livstid.

Vårt arbetssätt gör det möjligt för kunden att enkelt prova nya idéer och koncept i liten skala för att successivt konstruera det dynamiska system som tillåter både nya krav och funktioner och även framtida förbättrade tekniklösningar. En tidig och utbredd användning av IT-systemen leder till insikt om dess nytta och potential och därmed till en tydligare och mer komplett kravbild.

Vi tillämpar ett iterativt arbetssätt och levererar konkret nytta i överblickbara korta steg med verifierbar kvalitet. Våra lösningar består av öppna, rätt dokumenterade och vältestade komponenter. Vi delar med oss av vår kunskap och våra immateriella tillgångar inom ramen för öppna samarbeten såsom öppen källkodsrörelsen.

Förutom förbättrad hantering av kundens föränderliga kravbild är fördelarna många. Att kunna börja i liten skala och därifrån bygga vidare ger ökad kostnads- och riskkontroll såväl som ett starkare leverantörsoberoende. Nya insikter och erfarenheter kan snabbare tas tillvara och kunden får betydligt snabbare se den konkreta verksamhetsnyttan som systemet ger.

Altrusoft lever med visionen att försöka frigöra och förverkliga innovativa och angelägna idéer, även bortom gränslinjerna för det redan tänkta och gjorda. Vägen dit går via den nytta vi skapar här och nu. Vi strävar efter att leva som vi lär. Vi tar ett steg i taget.